អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញតែងតែត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេច នូវមធ្យោបាយសម្ភារៈ បំពេញបេសកកម្មជាប់ជាប្រចាំ!

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ សីហា ឆ្នាំ២០២០ទាំងកម្លាំងប្រតិបត្តិការ មធ្យោបាយ សម្ភារៈ ដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ពេលមានហេតុការចាំបាច់ជាយថាហេតុផ្សេងៗ ក៏ដូចជាចេញបំពេញបេសកកម្មតាមបទបញ្ជាថ្នាក់លើ។

អានលម្អិត